shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Na czym polega amortyzacja samochodu osobowego w firmie?

Amortyzacja samochodu w firmie jest zaliczeniem wartości samochodu jako środka trwałego do kosztów uzyskania przychodu oraz zmniejszania wartości takich aktywów w księgach rachunkowych wraz z upływem czasu. Odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają stopniowe zużycie wartości auta w wyniku eksploatacji i starzenia się technicznego.

Na czym polega amortyzacja samochodu osobowego w firmie?

Amortyzacja samochodu w firmie polega na uwzględnieniu w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwo wartości posiadanych środków trwałych. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć część kosztów, ponieważ samochód stanowi narzędzie jego pracy, które z czasem się zużywa i wymaga wymiany.

Amortyzacja objęta jest limitami. Przede wszystkim wartość początkowa środka trwałego lub wartość niematerialna i prawna w dniu przyjęcia do użytkowania musi przekroczyć 10 000 zł. Górny limit od 2019 roku został zwiększony i jest zależny od rodzaju auta. Dla samochodów elektrycznych wynosi 225 000 zł, a dla pozostałych pojazdów - 150 000 zł.

Metody amortyzacji samochodu na firmę

Do najpopularniejszych metod amortyzacji auta w firmie zaliczają się: metoda liniowa, indywidualna oraz jednorazowa. Pokrótce omówimy je w dalszej części artykułu.

Amortyzacja liniowa

Amortyzacja liniowa opiera się na założeniu, iż środek trwały jest zużywany równomiernie przez cały czas użytkowania. Odpisy amortyzacyjne utrzymują się na stałym poziomie, zakładając niezmienioną pierwotną wartość środka trwałego oraz stałą stawkę procentową. Wartości odpisów amortyzacyjnych są ustalane na podstawie danych zawartych w spisie rocznych stawek amortyzacyjnych. Uwzględnia się je w kosztach podatkowych od pierwszego miesiąca po miesiącu wprowadzenia samochodu do ewidencji.

Proces ten trwa do momentu, gdy suma odpisów osiągnie wartość początkową samochodu lub gdy pojazd zostanie sprzedany albo zlikwidowany. Liniowa metoda amortyzacji preferowana jest zazwyczaj w przypadku posiadania nowych pojazdów.

Indywidualna metoda amortyzacji auta w firmie

Indywidualna metoda amortyzacji samochodu na firmę umożliwia elastyczne ustalanie stawek amortyzacyjnych dla używanych lub zmodernizowanych środków trwałych, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych po raz pierwszy.

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa podatkowego, środki trwałe są klasyfikowane jako używane, jeśli podatnik potwierdzi, że były one wykorzystywane przez inny podmiot przez co najmniej 6 miesięcy przed ich nabyciem, lub jako ulepszone, jeśli podatnik poniósł wydatki na ich modernizację w wysokości co najmniej 20% ich wartości początkowej.

Dla samochodów osobowych minimalny okres amortyzacji wynosi 30 miesięcy. Jeśli pojazd spełnia kryteria używanego lub ulepszonego, można skrócić ten okres do 2,5 roku. Indywidualna roczna stawka amortyzacyjna dla auta osobowego nie może przekroczyć 40%. Podatnicy mogą jednak ustalić stawkę na niższym poziomie, jeśli tak zdecydują.

Jednorazowa amortyzacja firmowego samochodu osobowego

Aktualne regulacje wskazują na możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji, która może być stosowana w przypadku środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8. W przypadku firmowych samochodów osobowych podatnik ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji, jeśli wartość początkowa pojazdu nie przekracza 10 000 zł. Składnik majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej tej kwoty może być albo wprowadzony bezpośrednio jako koszt, albo podlegać jednorazowej amortyzacji. Warto zauważyć, że odpis jednorazowy może być dokonany w miesiącu oddania pojazdu do użytkowania lub w miesiącu kolejnym.

Przyspieszona amortyzacja samochodu osobowego w firmie - na czym polega?

W tej procedurze stawka amortyzacyjna jest pomnożona przez współczynnik nieprzekraczający 1,4. W efekcie, maksymalna stawka amortyzacji dla samochodu osobowego może wynosić 28%, skracając okres amortyzacji do 3 lat i 7 miesięcy.

Zazwyczaj podwyższoną stawkę amortyzacyjną stosuje się od miesiąca następującego po pojawieniu się odpowiednich okoliczności umożliwiających takie rozliczenie.
Trzeba podkreślić, że nie można zastosować metody amortyzacji liniowej przyspieszonej do samochodów osobowych, które są intensywnie wykorzystywane, na przykład w trybie trzyzmianowym lub w trudnych warunkach terenowych.

Amortyzacja auta osobowego w firmie - element zarządzania finansami

Amortyzacja auta osobowego w firmie pozwala na uwzględnienie kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu oraz właściwe rozliczenie podatkowe przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniej metody amortyzacji przy przestrzeganiu obowiązujących limitów stanowi ważny środek zarządzania finansami firmy.

grahame-jenkins-p7tai9P7H-s-unsplash (1)

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl