shutterstock_1311340493_(1)

Polityka flotowa

Polityka flotowa to zbiór zasad i procedur, które określają, w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno zarządzać posiadanymi pojazdami. Obejmuje szereg czynników, jak przykładowo kryteria doboru pojazdów czy określanie, komu i w jakim zakresie przypisane są obowiązki wynikające z posiadania samochodu służbowego. Uwzględnia ustalanie regulaminu użytkowania aut, a także precyzyjne wytyczne dotyczące procesu wymiany pojazdów lub ich wycofania z użytkowania. W ramach rozbudowanej polityki flotowej precyzuje się zobowiązania zarówno Fleet Managera, jak i przedsiębiorstwa oraz użytkowników pojazdów.

shutterstock_1099307402

Specjaliści Individual Fleet Solutions wspierają przedsiębiorców w opracowaniu polityki flotowej wraz z jej wzorem PDF, która pomaga firmie w wielu aspektach. Priorytetem jest dla nas efektywne zarządzanie kosztami związanymi z flotą i zapewnienie większej przejrzystości oraz kontroli nad pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Warto mieć świadomość, iż klarownie sformułowany regulamin polityki flotowej ułatwia komunikację, pozwalając uniknąć nieporozumień między pracownikami a przełożonymi.

shutterstock_1311340493_(1)

Najważniejsze elementy polityki flotowej

Zasady korzystania z pojazdu firmowego mogą zostać uwzględnione w regulaminie użytkowania samochodów służbowych, stanowiącym oddzielny dokument lub integralną część dokumentu polityki flotowej. Na jej skuteczność wpływa kilka zasadniczych elementów.

Sposób określania zapotrzebowania i dobór pojazdów do floty

Ten etap wymaga dogłębnej analizy potrzeb firmy. Należy wziąć pod uwagę charakter działalności, częstotliwość i rodzaj podróży służbowych. Dobór odpowiednich modeli powinien uwzględniać nie tylko ich funkcjonalność, ale także aspekty ekonomiczne, takie jak zużycie paliwa, koszty utrzymania, jak również wpływ na środowisko.

shutterstock_673948069

Sposób określania budżetu oraz księgowania kosztów

Odpowiednie finansowanie floty jest kluczowe dla zachowania płynności finansowej firmy. Należy rozważyć różne opcje, takie jak leasing, kredyt czy zakup gotówkowy, biorąc pod uwagę krótko- i długoterminowe skutki finansowe. Budżetowanie powinno uwzględniać nie tylko koszt zakupu, ale także bieżące wydatki na eksploatację, ubezpieczenie, podatki oraz przewidywane koszty serwisowania i napraw.

Przydział samochodów

Przydział pojazdów powinien być ściśle powiązany z rolą i potrzebami pracownika. Ważne jest, aby kryteria przydziału były przejrzyste, sprawiedliwe i zgodne z celami biznesowymi firmy.

Cele używania samochodu służbowego

Polityka flotowa powinna jasno określać, do jakich celów można wykorzystywać pojazdy firmowe. Należy zaznaczyć, czy istnieją ograniczenia dotyczące rodzaju lub zakresu działań służbowych oraz ewentualnego używania samochodu do celów prywatnych.

Dopuszczenie i sposoby użytkowania pojazdu do celów prywatnych

Jeśli firma zezwala na prywatne użytkowanie pojazdów służbowych, podlega to dokładnym regulacjom. Należy określić, kiedy i w jakim zakresie pracownicy mogą korzystać z samochodów poza godzinami pracy, a także jakie koszty (np. paliwo, opłaty drogowe) są pokrywane przez pracownika.

Procedury codziennej eksploatacji

To określenie zasad codziennego korzystania z pojazdów firmowych. Wytyczne powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do floty.

Obowiązki użytkownika

Każdy użytkownik pojazdu służbowego musi być świadomy swoich obowiązków. Dotyczą one m.in. dbałości o stan techniczny, przestrzegania zasad ruchu drogowego, a także odpowiedniego reagowania w przypadku uszkodzeń czy potrzeby serwisowania.

Procedury w razie kolizji, wypadku oraz awarii

Wytyczne dotyczące postępowania w razie wypadku lub awarii obejmują m.in. instrukcję jak zgłaszać takie zdarzenia, kroki postępowania z ubezpieczycielem, a także informację o tym, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie na wypadek tego rodzaju sytuacji.

Obsługa eksploatacyjna

Regularna konserwacja i serwisowanie są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz utrzymania pojazdów w dobrym stanie. Działania w tym kierunku obejmują monitoring stanu samochodów, a także śledzenie ich wykorzystania. Regulamin polityki flotowej precyzuje, jak powinien wyglądać proces dotyczący serwisowania aut w danej firmie i jakie procedury należy stosować w przypadku wykrycia problemów technicznych.

Osoba odpowiedzialna za akceptację napraw i kosztów

W przedsiębiorstwie powinna być wyznaczona osoba lub dział odpowiedzialny za zatwierdzanie wszelkich napraw i związanych z nimi kosztów. Jest to ważne dla kontroli wydatków i zapewnienia, że prace serwisowe są wykonywane w sposób efektywny i ekonomiczny.

Podział zadań Fleet Managera i użytkownika samochodu

Jasny podział zadań między Fleet Managerem a użytkownikiem samochodu ma na celu sprawną koordynację operacyjną oraz utrzymanie floty w optymalnym stanie technicznym.

Udostępnianie samochodu osobom trzecim

Firma powinna wyraźnie określić, czy i w jakich okolicznościach pracownicy mogą udostępniać pojazdy służbowe osobom trzecim. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i odpowiedzialności prawnej.

Limit przebiegu

W przypadku, gdy firmy ustanawiają limity przebiegu dla swoich pojazdów, należy je sprecyzować.

Obowiązki przestrzegania przepisów i ponoszenia konsekwencji ich łamania

Polityka flotowa podaje konsekwencje łamania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników pojazdów firmowych, zarówno w kontekście prawnym, jak i w ramach zasad obowiązujących w firmie.

Wycofywanie pojazdu z użytku i jego wymiana

Należy ustalić kryteria, które określają, kiedy pojazd jest gotowy do wycofania, np. na podstawie przebiegu, stanu technicznego czy efektywności kosztowej. Decyzja o wycofaniu powinna również uwzględniać aktualną wartość rynkową pojazdu i najlepszy sposób jego zbycia. Właściwe zarządzanie tymi procesami minimalizuje straty finansowe firmy.

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl