shutterstock_1311340493_(1)

Regulaminy

Mimo braku konkretnych uregulowań prawnych nakazujących opracowanie regulaminu użytkowania samochodu służbowego, wskazane jest skonkretyzowanie zasad dotyczących korzystania z pojazdów wchodzących w skład floty firmowej, również jako środka zabezpieczającego przy ewentualnych sytuacjach spornych. Dzięki przejrzystej polityce używania samochodów służbowych pracownik zostaje odpowiednio zaznajomiony z zasadami dotyczącymi sposobu korzystania z auta, a także z tym, jak ma postępować w określonych sytuacjach i czego nie powinien robić. Pozwala to jednocześnie Fleet Managerowi oraz Zarządowi kierować się precyzyjnymi wytycznymi, usprawniającymi funkcjonowanie przedsiębiorstwa.


Regulamin używania samochodu służbowego może stanowić integralną część dokumentu polityki flotowej lub funkcjonować jako odrębna regulacja.

shutterstock_1099307402

Co zawiera regulamin użytkowania samochodu służbowego?

Jeśli chodzi o regulamin użytkowania samochodu służbowego i jego wzór PDF, może się on różnić w zależności od specyfiki danej firmy. Warto jednak rozważyć ujęcie w nim poniższych zagadnień.

Postanowienia ogólne

Uściślają, kogo regulamin obowiązuje i co wynika z jego postanowień dla pracodawcy i pracownika.

Powierzenie samochodu

W tym punkcie regulaminu używania samochodów służbowych określa się, na jakich zasadach następuje powierzenie pojazdu.

shutterstock_1311340493_(1)

Zasady korzystania z samochodu

Zasady korzystania z samochodu zawierają precyzyjne określenie sposobów jego użytkowania, z zaznaczeniem przewidzianych zakazów, jak np. wykorzystywania go do celów zarobkowych poza firmą. Istotnym punktem jest obowiązek zabezpieczania pojazdu przed dostępem osób niepożądanych, co wymaga stosowania środków bezpieczeństwa, takich jak zamki czy systemy alarmowe.


Zgodność z przepisami ruchu drogowego, utrzymanie ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdu oraz obowiązek natychmiastowego zgłaszania utraty tych uprawnień są zasadniczymi aspektami zasad korzystania z samochodu.

shutterstock_673948069

W przypadku planowanego wyjazdu poza granice kraju należy określić wymagania, których spełnianie jest obligatoryjne w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z pojazdu za granicą.


Jasnym wytycznym musi podlegać także ewentualne powierzanie pojazdu osobom trzecim. Ponadto wskazane jest uściślić procedury zgłaszania problemów w przypadku wystąpienia usterek lub awarii, wytyczne co do rozliczania tankowania, mycia pojazdów, zapłaty za parkingi czy autostrady.

Odpowiedzialność pracownika

Ta część regulaminu użytkowania samochodów służbowych dotyczy ciężaru odpowiedzialności spoczywającej na pracowniku za mandaty i wykroczenia. Doprecyzowuje konsekwencje w wypadku celowego zaniedbania i wykorzystania samochodu niezgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązuje do przestrzegania standardów i zakazu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Zasady zwrotu samochodu

Zasady zwrotu samochodu uściślają, jakie uprawnienia posiada pracownik i pracodawca odnośnie zwrotu pojazdu wynikającego np. z zakończenia stosunku pracy czy utraty uprawnień do korzystania z auta.

Regulamin korzystania z samochodu służbowego - narzędzie efektywnej polityki flotowej

Procedura użytkowania samochodów służbowych to przydatne narzędzie w tworzeniu spójnej i efektywnej polityki flotowej. Dzięki temu firma może nie tylko zoptymalizować koszty i wydajność swojej floty, ale także zapewnić bezpieczeństwo i zadowolenie pracowników. Warto zatem poświęcić odpowiedni czas na rozwinięcie każdego z istotnych aspektów. Korzystne dla przedsiębiorstwa jest w tym świetle opracowanie regulaminu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych w oparciu o wzór, by polityka flotowa była jeszcze bardziej skuteczna i przynosiła oczekiwane rezultaty.

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl