shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Jak dokonuje się odliczenia samochodu w firmie?

Przekształcenie samochodu osobowego w środek trwały wpływa na rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa. Również sprzedaż pojazdu używanego w działalności gospodarczej podlega szczególnym zasadom opodatkowania. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się szczegółom odliczeń samochodu w firmie. Zapraszamy do dalszej lektury osoby zainteresowane tą tematyką!

Samochód jako środek trwały w firmie

Przekształcenie samochodu osobowego w środek trwały umożliwia podatnikowi rozliczenie aż do 75% kosztów eksploatacyjnych oraz odliczenie połowy VAT-u. Aby uwzględnić pojazd w ewidencji środków trwałych, podatnik może przenieść go z własnego majątku do działalności firmy na mocy odpowiedniego oświadczenia. Możliwe jest również uwzględnienie zakupu samochodu na cele firmowe. Wprowadzenie pojazdu jako środka trwałego umożliwia jego amortyzację. Stawka roczna amortyzacji wynosi 20% wartości dla nowych samochodów i 40% dla używanych. Pojazd może być uznany za używany, jeśli był wcześniej użytkowany przez innego podatnika przez co najmniej 6 miesięcy.

Jeśli wartość pojazdu nie przekracza 10 000 zł, podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji lub bezpośrednio rozliczyć ten zakup jako koszty działalności. Jednakże, jeśli wartość pojazdu przekracza tę granicę, konieczna jest jego regularna amortyzacja. Nie ma możliwości pełnego rozliczenia go bezpośrednio w kosztach.

Rozliczenie podatkowe samochodu w leasingu

W przypadku leasingu finansowego leasingobiorca zalicza pojazd do swoich środków trwałych i co miesiąc dokonuje amortyzacji, co stanowi koszt uzyskania przychodu. VAT jest płatny w całości przy podpisaniu umowy, co umożliwia odliczenie połowy jego wysokości. Niemożliwe jest jednak odliczenie VAT-u z faktur za raty leasingowe, a koszty mogą obejmować tylko część odsetkową raty.

Bardziej popularny leasing operacyjny przewiduje, że pojazd pozostaje w środkach trwałych leasingodawcy, a koszt dla leasingobiorcy stanowią nie odpisy amortyzacyjne, lecz miesięczne raty leasingowe. Możliwe jest również odliczenie połowy VAT-u z faktur za raty.

Niezależnie od rodzaju leasingu należy wziąć pod uwagę wartość pojazdu objętego umową. Obecne przepisy ograniczają koszty uzyskania przychodu do maksymalnie 150 000 zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych. Przekraczając ten limit, koszty rat leasingu należy rozliczyć w odpowiedniej proporcji. Wartość auta do użytku mieszanego oblicza się przez dodanie kwoty netto i połowy VAT-u, a następnie podzielenie odpowiedniego limitu przez uzyskaną wartość. Odpisy amortyzacyjne przekraczające te wartości nie są uznawane za koszty podatkowe. Dla pojazdów poniżej limitu możliwe jest rozliczenie w kosztach 100% wydatków związanych z ratą leasingową oraz odliczenie 50% VAT-u.

Sprzedaż samochodu lub wycofanie go z firmy

Zbycie samochodu używanego w działalności gospodarczej podlega szczególnym zasadom opodatkowania. Gdy pojazd będący środkiem trwałym firmy zostanie sprzedany, konieczne jest uwzględnienie przychodu z działalności gospodarczej i opodatkowanie go według stawek obowiązujących w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorcy. Jeśli auto zostanie wyprowadzone z majątku firmy, również powstaje przychód z działalności, pod warunkiem sprzedaży w okresie 6 lat od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany. Kosztem uzyskania przychodu jest niezamortyzowana wartość pojazdu, ograniczona do właściwego limitu.

Sprzedaż samochodu z majątku prywatnego, który nie jest środkiem trwałym lub został wycofany z działalności po upływie 6 lat, nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli do sprzedaży dochodzi po upływie pół roku od nabycia pojazdu.

W przypadku sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym, do ceny sprzedaży należy doliczyć 23% VAT, jeżeli był wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Obowiązek ów nie występuje, gdy sprzedaż dotyczy pojazdu wycofanego z działalności, a przy nabyciu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT-u (np. osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT). Jeśli auto wykorzystywane do celów mieszanych zostanie sprzedane w ciągu 60 miesięcy od nabycia, a dla pojazdów o wartości poniżej 15 000 zł - w ciągu 12 miesięcy, podatnik może skorygować podatek VAT. Jego kwota jest wówczas pomniejszana o nieodliczoną kwotę podatku VAT przy zakupie, proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do końca okresu korekty.

Odliczenia samochodu w firmie

Przekształcenie samochodu osobowego w środek trwały pozwala na rozliczenie znacznej części kosztów eksploatacyjnych oraz odliczenie VAT-u. Sprzedaż samochodu używanego w działalności podlega specjalnym zasadom opodatkowania, które także należy uwzględnić, aby uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji podatkowych.

Warto zatem starannie rozważyć oba aspekty, gdyż prawidłowe odliczenia samochodu w firmie mogą przynieść korzyści podatkowe oraz optymalizację kosztów działalności.

jose-carbajal-8xyki0bqvgw-unsplash

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl